Randevu: 0530 850 60 02

OBSESYON (Takıntı, Saplantı, “Vesvese”)

TANIM VE ÖZELLİKLER

İrade (istem) dışı gelen, kişiyi rahatsız eden, istemli bir çabayla zihinden uzaklaştırılamayan, benliğe yabancı düşünceler, dürtüler ya da hayallerdir.

Her insanın zihninde zaman zaman huzursuz edici, kabullenemediği, aykırı düşüncelerin belirmesi mümkündür; bunların yoğunluğu ve sürekliliği günlük hayatı, içsel huzuru bozacak bir boyut kazanırsa anormal (patolojik) kabul edilir.

Obsesyonlardan kaynaklanan yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu önlemek/azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla yapılan tekrarlı davranış ve zihinsel eylemlere de kompülsiyon denir.

Toplumda her 100 kişiden 2-3’ünde patolojik boyuta ulaşmış, tedavi gerektiren obsesyonlar ve kompülsiyonlar görülür.

Sık görülen obsesyonlar şunlardır:

a- Şüphe obsesyonları: Kişinin bir eylemi yapıp yapmadığı konusunda tereddütlerinin olması, örneğin, “kapıyı kilitledim mi kilitlemedim mi”, “ocağı kapattım mı”, ya da “bir kimseye farkında olmadan zarar verdim mi ?” vb..

b- Bulaşma ve temizlik obsesyonları: Kişinin bedenine ve giysilerine kir, mikrop, toz, kimyasal madde, deterjan, idrar, gaita ve diğer istenmedik salgıların bulaşmasıyla ilgili saplantıları.

c- Düzen ve simetri obsesyonları: Eşyaların katı bir düzen / simetri içinde yerleştirilmeleri gerektiği saplantısı.

d. Dini obsesyonlar: Kişinin dini inanç ve düşüncelerine zıt olan düşüncelere kapılması. Allah’a , Kitap’a, Peygamber’e, başka kutsal nesnelere küfretme, inkar etme kaygıları vb.

e-Saldırganlık obsesyonları: Elinde olmaksızın, sevdiklerine / yakınındakilere saldıracağı, çocuğunu/yanındakini yüksekten iteceği, başkalarına zarar vereceği düşünceleri.

f-Cinsel obsesyonlar: Kişinin karakterine, yaşına, toplumdaki yerine asla yakıştıramadığı cinsel davranışlar sergileyeceği kaygısı, kutsal  ya da saygın vb  kimselere dair cinsel içerikli düşünceler/ hayaller söz konusudur .

g-Batıl inançlar, uğurlu, uğursuz sayılar ve renkler: Kişinin kültürel değerlerinden farklı olan kendine has bazı inanışları, davranışları, uğurlu ya da uğursuz saydığı sayı, gün ve renklerinin olması. Belki de fala, yıldızlara, rastlantılara, dış benzerliklere olağanüstü önem verme obsesyonel arkaplanla ilgilidir.

Fizyopatolojik mekanizma

Genetik etkenlerin, beynin çalışma biçimini etkileyen biyokimyasal (serotonin, dopamin..) sinirsel ileticilerin, beyindeki yapısal ve işlevsel bozuklukların, travmatik yaşam olaylarının obsesyonlarda önemli rolü olduğu bilinmektedir.

Obesif kompülsif bozukluk bulunan bireylerde, aşırı ve abartılı bir sorumluluk duygusu, zihne uğrayan her düşünceye aşırı önem verme, rahatsız edici düşünceleri yok etmeye çalışıp durma, tam, kesin ve mükemmel çözümler arama gibi düşünsel hataların hakim olduğunu söyleyebiliriz.

Kişi, rahatsız edici zihinsel takıntısıyla baş edebilmek veya onlardan kurtulmak amacıyla yoğun el yıkama, sayı sayma, tekrarlama, tövbe/dualara başvurma gibi davranışlar sergileyebilir ki bu gibi davranışlara da kompülsiyon adı verilir.

Semptomun tanınmasında sık yapılan hatalar

Obsesyon, ciddi bir zihinsel sistemlilik gösterdiği için özenlilik , düzenlilik, titizlik ile benzeşir ve durumun ne denli normal ya da patolojik olduğu anlaşılamayabilir. Çoğu zaman hastalar da “ ben aşırı düzenli değilim, sizler dağınıksınız”, “ben aşırı temizlikçi değilim, siz pasaklısınız” diyerek hastalığını inkar etme/kabullenmeme yolunu seçebilir. Belirtilerin patolojik sayılması için en önemli ölçü bunların günlük yaşamı belirgin ölçüde etkiliyor olmasıdır: günlük en az 1 saatini alır veya kişiyi belirgin şekilde huzursuz eder, işlevselliğini ya da başkalarıyla ilişkilerini ciddi ölçüde bozar…

AYIRICI TANI

Yaygın anksiyete bozukluğu: Temel özelliği gündelik, rutin olaylar hakkında duyulan aşırı kaygı ve kuruntululuktur.

Biriktiricilik:  Bu bireyler sahip olduklarını elden çıkartmakta ya da onlarla ilişkisini kesmede güçlük yaşar.

Hastalık kaygısı bozukluğu (Hipokondriyazis) : Bu bireyler bedensel bir hastalıkları olduğunu düşünür, sık sık bunları danışır, araştırır dururlar.

Beden algısı bozukluğunda, özellikle bedenin görünen yerleri olmak üzere dış görünümde kusur olduğuna dair yoğun bir zihinsel uğraşı söz konusudur.

Sanrısal bozukluk: Düşüncenin, takıntının çok ötesinde bir sanrı (kesin inanç) halini aldığı durumdur.

Yukarıdaki hastalıkların hiçbirinin ana unsuru, obsesif kompülsif bozukluktaki gibi kendini huzursuz etmesine rağmen zihninden uzaklaştıramadığı düşünceler değildir.

Ayırıcı tanıdaki temel yaklaşım, obsesyonun istem (irade) dışı oluşması, kişiyi rahatsız-huzursuz etmesi, zihinden uzaklaştırmak için yoğun ve yorucu bir çaba gösterilmesi, istemli bir çabayla uzaklaştırılamayışı ve kişiye yabancı olmasıdır.

Diğer saydığımız hastalıkların belirtilerinde bu özellikler bulunmaz; ne var ki zaman zaman o hastalıklarla aynı anda obsesif kompülsif bozukluk da bulunabilir, bu durumda her iki tanı birden konur.

Ayırıcı tanıda hastanın yakından ve sık aralıklarla izlenmesi, soy geçmişi, hangi tedaviye olumlu yanıt verdiği hususları da önem taşır.

Yine obsesyon durumlarında, alt tip belirleyici olarak, kişi sorununun kesinlikle (ya da muhtemelen) hastalıktan kaynaklandığını ayırt edebiliyorsa buna iç görüsü iyi ya da oldukça iyi, bunların hastalık değil de daha muhtemelen gerçek olduğunu düşünüyorsa bunlara iç görüsü kötü, kişi bu düşüncelerin doğruluğuna kesin olarak inanıyorsa iç görüsü yok / sanrısal inanışlar denir. Bu sonuncusunu sanrısal bozukluklardan ayırd etmek de hekimi zorlayabilir.

TEDAVİ-SEVK

Öncelikle danışanın ayrıntılı değerlendirilmesi, sorununun yeterince tartışılması gerekir.

Başlıca tedavi yöntemleri antiobsesyonel ilaç ve bilişsel davranışsal tedavilerdir.

Obsesyon acil bir tıbbi durum olmamakla beraber danışanların yıllarca bu tür düşüncelerini utanç ve suçluluk nedeniyle kendilerine sakladıkları, tedaviye yanaşmadıkları, gitgide tahammül edemez hale geldikleri, depresyon ve intihar düşünceleri geliştirebildikleri unutulmamalıdır.

ÖRNEK OLGU

Başvuru bilgileri (yaş, cinsiyet, semptom, bulgu, vb)

23 yaşında, erkek, tıp fakültesi öğrencisi. Aracıyla yolda giderken sık sık birilerini ezip ezmediği kuşkusuna kapıldığı, trafik koşulları uygunsa aracını yol kenarlarına çekip inerek geçtiği yerleri kontrol ettiği ve sürekli kontrollerden dolayı işine geç kaldığı, hayatının çekilmez hale geldiği yakınmalarıyla baş vurmuştur.

Ayırıcı tanıda öncelikle durumun normal endişelenme sınırları içinde olup olmadığı değerlendirilmelidir. Yakınmaların inatçılığı yanında hastanın hayatını belirgin biçimde bozuyor olması bunların normal sayılamayacağı anlamına gelir.                                        Yine basmakalıp davranış bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, sanrısal bozukluk ve diğer kaygı bozuklukları ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır.

Danışanın kendi kararıyla polikliniğe başvurması ve yardım talep etmesi, psikotik (sanrısal, hezeyani) boyutta bir hastalığının olmadığını düşündürmelidir.

Danışanımızın yeterli iç görüsü olması ve yardım arama çabası nedeniyle semptomun sanrısal boyutta olmadığı saptandı; kişinin davranışı tik bozukluğundaki gibi amaçsız ve basmakalıp değil amaçlı bir davranış olarak değerlendirildi. Anılan davranışların yaygın kaygı bozukluğunun veya diğer kaygı bozukluklarının özelliklerini taşımadığı görüldüğü için obsesif kompülsif bozukluk tanısı düşünüldü.

Kalan tanıları dışlayabilmek için sorular

-Eskise bile atamadığınız, elden çıkaramadığınız, çevrenizdekileri ya da hayatınızı rahatsız edecek denli birikmiş eşyalarınız var mı?

-Bedensel bir hastalığınız ya da dış görünümünüzde kusur ya da özür olduğu düşüncesiyle sık sık hekimlere baş vurur musunuz?   -Kokain vb bir uyuşturucu/uyarıcı madde alışkanlığınız var mı?

Öyküsünde danışan esasen 4-5 yıldır aynı yakınmalarının daha hafif düzeyde olduğunu, uzun süre doktora gitmekten kaçındığını ifade etmiştir. Son iki yıldır huzursuzluğunun yoğunlaştığını ancak hekime başvurmadığını, herhangi bir ilaç kulanımı olmadığını belirtmektedir.

.                                                                    

Danışan hakkında bilgiler:

Danışan genel olarak özenli, titiz biri olmakla birlikte yıllardır normal dışı bir hal almış yakınmalarına rağmen uzun süre tedavisiz kalmıştır. Özellikle birilerine zarar vermiş olabileceği endişesi hayatını çekilmez hale getirmiştir. Bu şikayetlerle baş etmek için çoğu zaman aracını kullanmayıp, toplu taşıma araçlarını tercih eder olmuş, işindeki başarısı düşmüştür.

Geri bildirim ve değerlendirme:

Obsesyonel düşünceler, kültürel öğelerle de iç içe ilişkileri nedeniyle kişinin bir hastalık işareti olduğunu bilmeden yıllarca, bazen yaşam boyu kendine sakladığı, yardım aramayı bilemediği, bazen hekim dışı cinci-muskacı-okuyucu diye nitelenen şahıslara başvurarak istismara maruz kaldığı durumlardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Danışana mümkün olduğunca sade bir tedavi planı yapılıp, anlayacağı biçimde eksiksizce açıklanmalıdır. Özellikle bu tür takıntıların dini -metafizik  anlamda bir vesvese hali olmayıp, beynin işleyişi ve kimyası yanında genetikle de yakın ilişkisi olduğu vurgulanmalıdır.

5-KAYNAKLAR

DSM-5 Tanı Ölçütleri. Başvuru Elkitabı. Amerikan Psikiyatri Birliği. Çev. Ertuğrul Köroğlu. Hekimler Yayın Birliği. 2014, Ankara

Anksiyete Bozukluları,Ed: Raşit Tükel, Tunç Alkın, TPD yayınları, Ankara, 2006.

Danışanlara önemli not:

Obsesyon (takıntı) ile dini anlamdaki vesvese aynı şeyler değildir:

Çoğu insan obsesyonunu yıllarca ve utançla saklayıp, “cinci/muskacı/okuyucu” denen kimselerin istismarına maruz kalmaktadırlar; bilmezler ki onlar da kendi hastalıkları için psikiyatriye gidip kendilerine yazılan ilaçları, “özel olarak hazırladım” vs. diyerek hastalara satmaktadırlar.
Dini anlamda vesvese ise obsesyon hastalığını değil çıkarcılık, zevkçilik vb. eğilimlerimizi şeytanın veya nefsin kışkırtmasını anlatır. “.. İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona nasıl vesveseler verdiğini biliyoruz.” (Kâf, 50/16) “Şeytan Âdem’e vesvese verdi.”(A’raf, 7/20).
Oysa obsesyonlar eğilimlerimiz /arzularımız yönünde değil aksine onlara zıt biçimde, aykırı/ çirkin/ yabancı/ bıktırıcı addedilen davranışları yapma endişesidir. Örneğin sokakta soyunmak, yanındakini yüksekten itmek, kutsal varlıklara sövmek gibi takıntılar bu türdendir.
Yine kimse saatlerce abdestle, banyoyla uğraşmak, ocağı defalarca kontrol edip durmak, her eşyaya milimetrik nizam vermekle zamanını hatta ömrünü geçirmek istemez; bütün bunları yapmakta bir zevk alma niyeti bulunamaz.
Obsesyonel takıntıların ilaç tedavisiyle ciddi ölçüde tedavi ediliyor olması, bu sorunun cin/nefs/şeytanla ilgili olmayıp, beyin işleyişi ve kimyasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Ne var ki uzak geçmişte tıbben elde yeterli veri/bilgi olmadığı için vesvese ile obsesyon birbirinin yerine ya da içiçe yorumlanmıştır. Hala ruh sağlığı uzmanları obsesyonu anlatmak için halkın kullandığı vesvese terimine başvurmak zorunda kalmaktadır ve bu da kavram kargaşasını artırmaktadır.
Obsesyon, depresyon, hezeyan, mani, şizofreni gibi hastalıklara hemen her kültürde, bazen devlet katında mistik/metafizik anlamlar yüklenmiştir; her 1-2 aileden birinde bulunan bu hastalar bugün bile büyücü/ muskacı vd ellere havale edilerek trajik sonlara mahkum edilmemelidir.
Kesesi cübbesinden büyük olan sözde manevi (!) iyileştiriciler, “ doktorlar zaten inançsız” deyip sorunu bir inanç sorununa döndürerek insanların  temiz inancını kötüye kullanmakta, hak etmedikleri bir çıkar uğruna kendileri şeytana uymaktadırlar.
Oysa hekimler “cin yoktur” demez, “bu hastalık da aynen tansiyon hastalığı gibidir, cinlerle/ büyüyle ilgisi yoktur” derler. Ben böylesi danışanlarıma “ sizin duanız, o tür kendi kendini hoca(!) ilan edenlerin  duasından çok daha değerlidir, duanızı kendiniz yapınız” tavsiyesinde bulunuyorum.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu: Sihir veya büyü, el çabukluğuyla, göz boyama ve yaldızlı sözlerle gerçekleştirilen hile ve aldatma işleridir. Bazı müslüman bilginler, bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesi ile büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir.

Prof. Dr. Rüstem Aşkın

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Psikiyatri & Psikoterapi

“OBSESYON (Takıntı, Saplantı, “Vesvese”)” üzerine 112 yorum

 1. Meraba kizim.13 yasinda 5 yil once kas ve kirpiginin dokuldugunu sanip her turlu tedaviyi uyguladik sonuc alamadik 5 once 17 yasında oglum vardi trafik kazasinda onu kaybettik ardindan bana kas ve kirpiklerde dokulme olmadini kendisinin aldigini soyledi yardimci olursaniz cok seviniriz

  Cevapla
  • Merhaba, Kızınızın Kıl yolma sorunu olduğu anlaşılıyor. En yakın psikiyatri uzmanına götürebilirsiniz

   Cevapla
   • Merhabalar benim aklıma sürekli istemediğim düşünceler geliyo ne kadar atmak istesemde bu düşünceleri daha çok batıyorum öyle bi hale getirdiki beni bu düşünceler çok garip hissediyorum kendimi biliyorum saçma gelicek belki ama içimdeki ses ne diyosa öyle hissettirmemi sağlıyo şöyle olacaksın böyle olacaksın diyo ve sanki oluyo ama olan bisey yok biliyorum kafayı yemek üzereyim nolur yardm edin

    Cevapla
   • Hocam bazen bazı insanların gözleri eskisi kadar güzel gelmiyor ve onlarla konuştuğumda gözlerine baktığımda gözlerine takılı kalıyorum ve ne anlattıklarına odaklanamıyorum.Bu sorunun adı nedir nasıl tedavi olunur?

    Cevapla
     • Merhaba hocam bende tiksinme sorunu var birşeyden yada bir kişiden tiksinmeye başlıyorum o bir zman sonra geçiyor başka bir şeylerden tiksinmeye başlıyorum bu sefer hiç bitmiyor takıntılarım banyoya giriyorum 2 saat duş alıyorum sürekli vesvese var acaba temiz olmadım mi acaba abdestimi yanlis yada eksikmi aldım günlük hayatta da böyle sürekli ellerimi yıkıyorum günde kaç defa el yıkıyorum bilmiyorum eşimle cinsel ilişkiye girmekten tiksiniyorum eşimden değil o gelen sıvılardan tiksiniyorum insan kendinden tiksinirmi o hale geldim lütfen yardım edin

     • Bu da obsesif kompülsif bozukluk Arzu hanım. Lütfen bir ruh sağlığı uzmanıyla birebir görüşün. Geçmiş olsun

    • Merhabalar hocam ben çok kafama takıp kendi düşüncelerimi kafamda atamıyorum madde bağımlısıyım ilacada bağımlı oldum herkes mutlu olurken ben mutsuz oluyorum 1 ciye evlendim kızın ablası 35 yaşında bakardı yuvamız yıktı artık hayattan soğudum kimseye güvenim kalmadı 2 ciye evlendim rahmetli amcamın karısı beni kandırdı kardeşinin hasta kızını bulaştırdı herkes üstüme gelince bende arada kaldım kafam karma karışık oldu intihara gittim genede Allah yüzüme baktı işlerinde haklıyken haksız yere başımdaki çavuşdan yumruk yedim unutamıyorum 2 ci eşim benden boşanmak istemiyor napmam lazım içimde intihar etmek geliyor bi çare bulun

     Cevapla
     • herhangi bir yere dokunurken birkaç defa dokunmasam sanki kötü birşey olucakmış gibi hissediyorum ve dokunuyorum eşyaya vs. Çok rahatsızlık veriyo bana . Hastalık mıdır acaba hocam

   • Hocam merhaba a§iri evham.panik kaygiliyim hergun diken ustundeyim gozuma hafif dal degdi gecen acaba körmu olcam diye kafayi yicemmm yardim.ederseniz sevinirim,

    Cevapla
    • Bu tür sorunlar için en yakın ve uygun bir ruh sağlığı uzmanına gitmenizi öneririm

     Cevapla
     • İyi günler hocam
      Benim oğlum aşırı derecede cep telefonunu ile papci oynuyor bağımlı hale geldi..birde bütün insanlar Erkek olacak gibi abuk sapık konuşuyor adanada uzman psikolojik tedavi ediliyor ritmid diye bir ilaç kulaniyor 2 yıldır kullanıyor takıntılar devam ediyor şimdi lise sonda ne yapmamız gerekiyor. Nereye gitmemizi önerirsiniz telefondan kurtaramadık Acilen bir bilgi verirmisiniz saygılar sunuyorum. İsmet Karalı
      İsmetkaraali1956@gmail.com

     • Bu tür bir bağımlılık da aynen madde bağımlıkları gibi ağır hasra veriyor. Lütfen bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanıyla birebir görüşün. Geçmiş olsun

   • Hocam iyi günler bende aşırı şehvet oluyor en küçük şeye bile bu düşüncelerden kendimi alamıyorum . Bu ne demek oluyor ne yapmam gerek son bir yıldır bu bende var

    Cevapla
     • Selamlar hocam Ben 30 Yaşındayım Aracımla yolda giderken sık sık birilerini ezip ezmediği kuşkusuna kapıldığım trafik koşulları uygunsa aracını yol kenarlarına çekip inerek geçtiğim yerleri kontrol ettiği ve sürekli kontrollerden dolayı işine geç kaldığı, hayatının çekilmez hale geldiği Bana Yardımcı Olurmusunuz Lütfen İlaç Yada Sizin uygun gördüğünüz Allah İçin

     • Merhaba Selman bey,
      Obsesyon. Lütfen yakınınızdaki Bir uzmana başvurunuz.

     • hocam birilerinin hakkimda hep olumsuz düşündüklerini düşunuyorum kendi kafamda kuruntular kuruyorum kendimi hep suclu goruyorum nedendir hocam

    • Merhaba ben de uzun zamandir takintilar, ve vesveseler mevcut. Dinen veya aile ici surekli vesveseler kotu dusunceler.. ramazandayix oruc tutarken bile oluyor. Istemeden niyet etmek vs orucum kabul olmadi gibi gibi. Ogluma bisey olacak gibi.. allah korusun . Ne yapmaliyim zihnen bedenen cok yoruldum

     Cevapla
  • Merhabalar benim aklıma hep dini inkar allahı inkar dini anlamda bütün herşeye zıt düşünme kendim düşünüyormuş gibi otomatik gelen düşünceler içimden sürekli tövbe ediyorum bu durum obsesyonmusur

   Cevapla
     • Hocam cennet ve cehennem düşüncesi var öldükten sonra dirilince cehenneme gidecem farklı düşünceler beynimin yoran vs uzmanla gorsukuce çözümü olurmu

   • Hocam merhaba. Eşim askeri personel. Evdeyken sorun yok ama o işe nöbete gittiğinde ona bişey olacakmış gibi takıntı yapıyorum. Rüyamda ona bişey olduğunu görüp iyice dert ediyorum. Psikolojim alt üst oldu. Sürekli bir kaygı içindeyim davranışlarıma da yansıyor.

    Cevapla
 2. Evet ben 22 yaşındayım ve başımdan geçen bir olaydan sonra hayatım mahvoldu tahliller karıştığı için doktor bana hamilesin demişti ondan sonra herşeyden korkmaya başladım bir yerim ağrısa bişi olacak sanıodum önceden namazımı titizlikle kılıodum duaları okuduğumda huzur buluyordum ama şimdi aynı yukarda yazılanlar gibi dine küfretme gibi şeyler, birine, kendine zarar verme korkusu, büyük konuşup başıma kötü bişiler gelecek sanma ve bu durum hat safaya ulaştı dilimden duayı bırakmıyorum namazımı kılıyorum ama huşu içinde kılamıyorum duamın bile kalbimle ettiğimden bile şüphem var ve kimseye bişi anlatmıyorum kendi içimde yaşıyorum Sürekli ben bir müslümanım bunlar vesvese diyorum bana yardımcı olabilecek varmı ben korkuyorum hak yolundan ayrılacağım die Allah esirgesin

  Cevapla
   • Merhabalar hocam.benim görümcem anlattiklarinizla anladigim kadariyla obsesis.tam bir vesvese durumu.surekli cesme acik mi kapali mi kontrol eder ocagi kapatti mi diye evden cikar yine bakar.banyo 6 ayda bir kez yapip 5-6 saat o banyoda kalir.camasirlarini astiginda biri dokinacak diye balkonu kitleyip suphe ederese yine yikiyor.bulasiklarini camasirlarini haftalarca biriktiriyor yikayamiyor.baskasinin evinde yiyip icemiyor.durumu cok vahim 15 senedir ilgilensekte daha kotuye gidiyor.muskscilara hocalara gidiyor cin var buyu var deyip doktoru istemiyor.bir kez denedik doktoru ilaclari da icmiyor.hangi doktora hangi bölume nasil goturmeliyiz.tesekkur ediyorum hocam

    Cevapla
    • Psikiyatri uzmanına, ikna ederek, durumu ile ilgili
     bilimsel yazıları göstererek götürebilirsiniz. Geçmiş olsun

     Cevapla
     • Hocam eşim bana büyü yaptılar sana büyü yaptılar diye sürekli konuşuyor en son kendini kaybetti bizleri tanımadı sokağa çıplak ayakla koştu polis otosuna zora bindirdik daha önce de bir kaç defa bi hoca ile görüşüyordu bize büyü yağmış diyor
      Anksiyete bozukluğu için ilaç kullanmıştı ne yapalım

     • Merhaba bende de sürekli herşeyi kontrol etme huyu var mesela ütünün fişini çektiğimi görüyorum ama gördüğüme inanmayıp defalarca kontrol ediyorum sonra kendime tekrar guvenmeyip fotoğraf çekiyorum. Yada sürekli yaptığım yemeklere toplu iğne düşmüş gibi düşünüyorum. Beni en çok Yoran da bu zaten. Başkalarına zarar verecegimi düşünmek. Yada elimdeki bı çöpü bile defalarca kontrol ederek çöpe atıyorum. Bazen çöpe attıktan sonra bile kendime guvenmeyip çöpü Karıştırıyorum. Yolda çantamdan birşey çıkarmak istemiyorum cikakrirsam çantamdan birşeyler düşeceğini sanıyorum. Düşmediği gördüğüm halde sürekli kontrol ediyorum

  • Hocam sözlüm de bilemedik ama durduk yere konuşurken bir insana öpücük atarak konuştuğunu zannediyor rahatsız oluyor kendini sıkıyor dediğine göre korktuğu birşey aklına geliyormus beyinde kodlaniyormuş bu durum sürekli bunu düşünüyormuş aklımdan çıkmıyor diyo toplum içinde felan birisi farkedecek rezil olacam diye korkuo normal yalnızken böle bisey olmuo diyo toplumda bi insanla konuşurken oluyormuş hocam nedir sözlümün sorunu

   Cevapla
    • Merhaba hocam benım yakınım 39 yaşında ve kendı kendıne konuşuyor el kol hareketlerı yapıyor kendısine söylenen bır şeyi sureklı tekrarlıyor (bırısı ona kızarken bogarım seni demiş bunu kendı kendı soyleyerek ve bogaz sıkma hareketı yaparak karsısında bırı varmıs gıbı konusuyor)sureklı bır konusma net anlasılmıyorda ne dedogo sankı karnının ıcinden konusur gıbı hıc durmadan . Yolda arabada toplum ıcındede farketmıyo .yanlız kaldıgında ise bagırarak bazen yerınde zıplayarak oyana bu yana gıderek ellerını bacaklarının arasına alıp sıkarak devam edıyor konuşmaya .ayrıca sık sık ellerını yıkar. İnsanlara dokunmak ıstemez tıtızlıgı de var . Cocukken cok geç konuştu yerınde durmayan cok yaramaz sureklı şikayet edılen bır cocuktu okul hayatı basarısız gectı el becerisi yok sureklı işten cıkartılıyordu . Doktorlara gıttı aslında ama hıcbır tedavıyı tamamlamadı ve net bır isim koymadılr rahatsızlıgına enson zıhınsel engellı dıkkatt dagınıklıgı olduguna dair rapor almiş yuzde 42 engellı ve bu rapor ile çalışabilıyo işten kovulmadan . .konuştugunda çok akıllı hıcbileyi asla unutmuyo en basıt tarıhlerı bıle ..sızce çocuklugundan beri net birley söylenmeyen rahatsızlığı nedir?

     Cevapla
 3. Merhaba hocam ben 20 yaşında genç bir kızım. Bu zamana kadar asla bi kadın ilgimi çekmedi halen daha çekmiyor ama ben sürekli ben eşcinsel miyim diye düşünüp duruyorum sıkıntı basıyor nefes alamıyorum sürekli ağlıyorum korkuyorum. Hosuma gidecek mi diye çıplak kadın fotoğrafına bile baktım hiç bisey hissetmedim hosuma gitmedi ama su yazıyı yazarken bile kesin bisey var hosuna gitti sen kesin kadınları begeniyosun gibi seyler geliyo aklıma. Ben okb hastası mıyım lütfen yardım edin. Ayrıca normal günlük hayatımda da herşeyi cok fazla takarım evden cıkmadan önce ocagı 4-5 kez kontrol ederim. Lütfen bana yardım edin nefes alamıyorum geçsin diye dua ediyorum ama geçmiyor napmam gerekiyor.

  Cevapla
   • Merhaba ben panik bozukluk teşhisi aldım pskoterapıye başladım ama bır turlu kendımı düşüncelerden alamıyorum uyandıgım an yıne hasta olcam mıdem bulancak kalbımhızlı atcak mı dıye düşünürken bu halde buluyorum kendımı hıcbırşey yapmak ıstemıyorum yemek yıyemıyorum çalışamıyorum hıcbırşeyle işgilenemıyorum kafam sureklı bu düşünceler acaba tanım yanlışmı okb mi başka bır psıkıyatrıse daha gıdecegım

    Cevapla
  • 21 yaşındayım mastürmasyon yaptım bunun sonucunda bana öleceğimi gösterdiler ve cinler bana durmadan gittiğim yerlerde sürekli de musallat oldu namaz kılıyorum kuran 8kuyorum ama geçmiyor dejavu yaşıyorum bu anı görmüştüm diyorum nolur yardım edin bide besmelesiz lavaboya sıcak su dökmek günah mı

   Cevapla
  • Merhaba hocam 23 yaşındayım ve evliyim eşim sizofren hastası olduğumu söylüyor psikolojik baskıyla kabul ettirmeye çalışıyor. Ben sadece hareket ve davranışları yüzünden beni aldattığını düşünüyorum ve elimde olmadan bu düşünceler yüzünden içim içimi yiyo ve dışarı yansitiyorum ama istemeden sonrasında pişman oluyorum davranislarimdan bu sizofrenlik mi yoksa obsesif bır durum mu ne yapacağımı bilmiyorum

   Cevapla
    • Merhaba Sayın hocam 20 yıl önce bir gece bağırarak uyandım anne ve babamı böyle sanki korku filmlerindeki gibi yaratık gibi gördüm anı bir rüyayla oldu odur budur vesvesem var Sani kafamda biti konuşuyor sürekli acaba cin mi musallat oldu diye hergun üzgünüm 20 yildir1

     Cevapla
     • Asıl yaşadığınız bir uyku korkusu ama hatalı yorumlarla , bazen de büyücü muskacı gibi sahte şifacılar yüzünden olayı vesveseye çevirmişsiniz. Lütfen bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanıyla birebir görüşün. Geçmiş olsun

 4. Merhabalar. Bende sürekli kaygı oluyor olmayacak birşey için bile sanki olacakmış gibi düşünceler hasıl oluyor. Sonrasında uykularımda bunları düşünmekten uyuyamıyorum. Aklımda sürekli böyle şeyler dolaşıyor. Ve kaygıdan ötürü korku da oluyor ve çarpıntı başlıyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim

  Cevapla
   • SELAMIN ALEYKÜM Ben ağır psikoz hastasıyım ve iyileşemiyorum. Aklıma hep cehennemlik olduğum geliyor çūnkū dinimede yönelemiyirum.ibadetlerimde ALLAH CC beni istemiyor diye yapıyorum.çok acı çekiyorum .benim sorum şu böyle dūşūnen hastalarınız varmı? Yoksa birtek benmi böyleyim.?
    Īntahar dūşūnceleri çok yoğun.dūzelemiyorumda . Īntahar etmem ama .sıkıtılarıma dayanamıyorum.ilaç kullanıyorum. Hayatım 24 saat HAMDOLSUN kahır içinde musallat var içimde. Īyileşirmiyim acaba? Yada birtek benmi sevilmiyorum .hiç bir şey bilemiyorum.yaşlıyımda.hayattan zaten beklentim yok. bu hastalıklada ahiretten bile ŪMĪT edemiyorum.bana yardım edermisiniz ? ALLAH CC beni neden sevmiyor diye dūşūnūyorum hep.

    Cevapla
     • Hocam teşekkur ederim. Ama vesvese degil. Cinler musallat .çunku isyan ettim şirk ettim.kotu sözler dedim RABBIM CC ya . Affetmişti .Ama bu sefe r musallattan dolayi doğruyu gormeyip iyice binlara iymişim.şimdi azap ediyorlar. Affedermi YŪCE ALLAH CC beni yine.çok hasta ettiler bedenimi .Hocam cevapladiginiz içinde çok çok minnettarim.

  • Merhabalar hocam bende rahatsız ediçi sıkıntılar ve vesvese oluyor
   Psikiyatri ve rusal Doktora baş vurdum Anksiyete ve diğer tanısı koydu Lustral 50 mg ve Mavital363 mg ilaç yazdı 6 ay düzelme oldu şimdi sıkıntı ve vesvese başladı tekrar baş vursam iş hayatımı mahfedecek nasıl yardımcı olabilirmisnz

   Cevapla
 5. Hocam yazınız mükemmel hocam merhaba ben yurt dısında kalıyorum 3 çocuk babasıyım 49 yaşında 2 kız bir oglum var kızlar buyuk oglum 6 yasında hesini canimdan cok sevıyorum hocam bir gece yarısı ruyamı deyilmi onuda hatırlayanıyorum ama sanki bir ses kalk ogluna zarar ver dedi yaklasık 8 ay kadar oldu ben uyandım ve kendi kendime bir tokat attım doktor umla görüştüm sakinletici verdi iyiyim ama zaman zaman aklıma geliyor ve sıkıntı basıyor diger cocuklarıma karsı birsey yok bilmiyorum anlatabidimmi Oglumuda cok seviyorum bırak ana zarar vermek onun icin canımı veririm acaba cok uzerine titredigimdemi hocam anlamadım bana fikrinizi yazarsaniz sevinirim Bruxeles den selamlar saygılar F. Calıskan

  Cevapla
  • Takıntı (obsesyon) efendim. Hemen hiçbir kimse bu türden takıntılarına uyarak bir yanlışlık yapmaz ancak sizin gibi azap çeker; o yüzden tedavinizi aksatmayın

   Cevapla
 6. Merhaba! Benim oğlum 33 yaşında son bir yıldır sürekli ezanlarda sesli bir şekilde dualar okuyor
  Takılınca baştan alıyor defalarca sonra sinir içimde sesli bağırıyor kendine kızıyor sürekli kıbleye bakarak yürüyor evin içinde
  Ayrıca aşırı temizlik takıntısı var defalarca banyoya giriyor sürekli elbiselerini değiştiriyor ne yapmam gerekli acaba tşk ederim

  Cevapla
 7. Merhaba bende 1 yildir hic biseyden keyif alamiyorum din le alakali şeyler düşününüyorum ölüm ve ölüm sonrasi gibi şeyler sürekli kafami kurcaliyo bazen evde cocuklarin oynamasina bile tahammul edemiyorum belirsiz bir korku var icimde

  Cevapla
 8. Merhaba hocam ben sürükli kaygı ve endişe duyuyorum artık hiç bişey bana zevk vermiyor san biri odaya girip bana zarar verecekmiş gibi hissediyorum ne yapmalıyım cevap verirseniz çok sevinirim hocam

  Cevapla
 9. Merhaba, ben sürekli eşimin beni aldattığını düşünüyorum. Her hal ve hareketinden huylanıyorum.

  Cevapla
 10. Merhabalar hocam benim ablam bir süredir dinden çıktığını ve intihar etmesi gerektiğini söylüyor hatta bazen dışarı çıkıp çıplak ayakla bizden kaçıyor evden kaçmaması için bir süredir evdeki bütün kapıları kilitliyoruz o da evdeki eşyalarla intihara kalkışıyor kaç gecedir başında bekliyorum uyumuyor yemiyor içimiyor kendine sürekli zarar veriyor en ufak bir fikirde dinden çıktım diyor mesela bugün Allaha secde edecektim ama etmedim ben dinden çıktım diyor şehadet getiriyor ama hiçbirşey hisstemedim bu yüzden ben kafirim diyor bu obsesyondan kaynaklanan birşey mi hocam. Teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Ali bey,
   Obsesyondan daha ileri ve zorlu bir sorun görünüyor. Acilen tedavi almalı. Geçmiş olsun

   Cevapla
 11. Merhaba, dine inanan biri olarak bir gün Ömer nasuhi bilmenin tefsir kitabını okuyorum kadınların erkeklerin arasından kadın olduklarını hissettirmeden geçmesi gerektiğini okudum o an bir duraksadım, kısa bi şok yaşadım, kadınların bu kadar görünmemesi gerektiğini bilmiyordum.o akşam yatağıma uzandım kalbime Allah yok diye bi ses geldi ben de tekrar ettim ben mi bilmiyorum ama içimde oluyor bunlar çok korktum arkadaşıma söyledim çok kötü dedi ama inanarak söylememiştim ki ne olduğunu anlamadım bile.hayatım değişti namaz kılamaz oldum boşluğa düştüm hiçbir şeyin anlamı yoktu mutsuz huzursuzdum ölmek istiyordum kimseye de belli etmiyordum ama bu vesvese değildi emindim buna çünkü vesvese geçer bu geçici bişey değildi bana bişey oldu duygularım ve düşüncelerim değişti bu olay üzerine.Allah yoksa peygamber nasıl var deyip kendimi inandırmaya çalıştım, islamın maneviyatını bi anda yok sayamazdım ki namaz kılarken kuran okurken ki huzuru ben başka bişeyde yaşamadım.çok isyan ettim beni neden bıraktın diye Allah’a daha sonra namaz kılmaya başladım çünkü ben allahı seviyordum içimde bazı şeyler bitsede namaz kılarken duyduğum huzur bana yetiyordu.kendimi eve kapadım aylarca namaz kıldım dışarı çıkmadım bana ne olduğunu bulmam gerekiyordu imamı Gazali’nin ihya i ulumiddin kitabını okudum orada yaşadığım olayı şeytanın kalbe ok atması yani büyü yapması olarak anlatıyordu. İllaki bilimsel açıklaması olması lazım bunun.makalenizden obsesyon olduğunu görüyorum fakat her şerde bir hayır vardır derler islam dinindeki saçmalıkları şu an daha net görebiliyorum.soyut inançlara bağlı yaşayabileceğimi sanmıyorum. Adalet sistemi cennet cehennem yüzünden çalışmıyor , dünya da kötülük yapanın yanına kalıyor, kötülüğe uğrayan da nasıl olsa Allah diğer tarafta cezasını verecek diyor,adaletsizliğe göz yumuyor, göz yumuyoruz. Dinlerin toplum için faydalı olduğunu düşünmüyorum.

  Cevapla
   • Merhaba hocam ben her gece çocuklarıma eşime birşey olacak ben ölürsem onlar ne yapar veya kötü trafik kazasında gluma veya kızıma ciddi bir yaralanma sakat kalma onların başına sürekli kötü seyler gelecekmis gibi düşünceler geciyor zihnimden sonra cok gercekci olduklarını hissediyor ve agliyorum her gece ama uykuya dalınca ve sabah uyanınca bu düşünceler olmuyor. Sürekli ölümden korkuyorum hep eşimin öldüğünü onsuz yasayabilir miyiz diye düşünüyorum bunlar sacma olduğunu biliyorum ama o kadar gercekci ki ağlıyorum sürekli yatmadan hocam bu sorunum vesvese mi obsesif mi ben kaygı bozukluğu mu yaşıyorum bilmiyorum ama çocuklar doğduktan sonra oldu ne olduysa lutfen yanıtınızı bekliyorum caresiz hissediyorum kendimj

    Cevapla
 12. Merhaba 20 yaşındayım iki yıldır uyku problemi yaşıyorum sadece uyumak istiyorum yatağa girip batanyenin altına girmek istiyorum uyanmak istemiyorum sadece uyumak istiyorum bu durumu biraz kontrol altına aldım .ama şimdide başka bir sorun yaşıyorum uyuyamıyorum şöyleki gözlerimi kapatıyorum ve zihnimde çok fazla hareketlilik var gün boyunca yaşadıklarım,geçmiş olaylar,gelecekteki olaylar bunları düşünüp duruyorum bu düşünceler tamamen istem dışı gerçekleşiyor ne yapsam da gözlerimi kapatığımda düşünmeden duramıyorum ne yapacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 13. Hocam öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkürler benim eşimde uzun süredir evden çıkarken ütünün fişini çektim mi kapıyı kilitledim mi vb gibi durumlar vardı şimdilerde ise kendi söylediği bir şeyi inkar etmeye ve ben söylemedim yada telefonda söylemiş olabilirim yada başkasıyla konuşurken duymus olabilir gibi sıkıntıları var bir de bana boşanma davası açtı 18 yıldır en küçük bir tartışma da falan boşanacagim diyordu ve açtı şimdi arkadaş çevresindeki herkes Boşan diyormuş sorduğumda ben öyle demedim diyor birde bitti diyor ama halen benim telefonumu çantamı kurcalıyor sorduğumda ben kurcalamadim diyor bu konular üzerinde bize yol gösterebilir misiniz nereye başvurmamız gerek

  Cevapla
 14. Merhaba hocam
  Bende evlendikten sonra başlayan herseyi kontrol etme kimseye güvenememe ve şiddet uygulama eşime aileme başladı yanımdan geçen insanların bana dokunuyor gibi olması oturduğum koltuğun altında bisey var gibi gelmesi sürekli kontrol ediyorum gittiğim her yeri dokunuyorum bakıyorum kafayi yemek üzereyim banada yardimci olur musunuz

  Cevapla
 15. Hocam eşimde tiskinme takıntısı dan dolayı lustral ilacını kullanıyor ilacı hastalığından dolayı düzensiz kullanıyor bana ve çocuğuna karşı saldırganlaşıyor bağırıp çağırarak iletişim sorunumuz oluyor. Bu lustral ilacını düzensiz kullandığı için mi saldırganlaşıyor çünkü ilacı içtikten sonra sakinleşiyor

  Cevapla
 16. Hocam merhabalar kendi kendine konuşmak delilik mıdır acaba ben daha yeni pskologdan geliyorum obsesif dedi bana

  Cevapla
 17. Selam aleyküm hocam
  Bende 4 yıldır başlayan OBS bozuklugu var başta imanimla ilgili çok sorun yaşadım sonra takıntı sonra temizlikle ilgili çok çok sıkıntılar yaşadım halen de atlatmamisim bı çok psikoloji dok.gittim ama pek çok fayda bulamadım bı kaç türlü ilaçta kullandım her şey çok kötüye gidiyor şuanda da her çocuk tuvaletini yapıyo ve hep sıkıntı yapıyorum ya elbiseye degdiyse ya ev pis olduysa ve simetri de de takıntı olmus

  Cevapla
  • 1-Sadece ilaçla olmaz
   2-Sedece terapiyle olmaz..ikisi beraber olmalı
   3_-Amaç sıfırlamak değil sorunu en aza indirmektir.

   Cevapla
 18. Selamünaleyküm hocam asiribir vesvese var bende evde duramıyor evden gidiyorum geceleri ıssız yerlere gidiyorum yapmak istemiyorum ama bir şey beni zorluyor ne yapmalıyım yardım edin hocam

  Cevapla
 19. Hocam merhaba 3 sene önemli bi olay oldu o olaydan sonra aşırı düşünme çok ufacık şeyleri bile sadeleştirme ve birde en ufak biseylerin ilk tarihlerini not etme gibi şeyler oldu tedavisi nedir

  Cevapla
 20. Merhaba benim aklıma bişeyler geliyor bende gerçek olcak diye korkuyorum bekliyorum ne yapmalıyım çok kötü durumdayım

  Cevapla
 21. Hocam içimden insanlara kâfir diyorum ve 5 gündür yaklaşık kafamın içinde dolanıyor içimden bir şeyler söylemesem kafamda dönüyor korkuyorum artık insanlarla konuşamıyorum içimden soyluycem diye yada dışarı çıkıp gezemiyorum insanlara öyle diyecem diye çok fazla dedim artık napicam bilmiyorum kendi elimde olsa durdura bilirim diye düşünüyorum ama elimde deyil ama bir yandan da kendim yapıyorsam diye korkuyorum imanim gitmesini istemiyorum ne yapmaliyim

  Cevapla
 22. merhba benim oğlum 14 yaşında yaklaşık 1 hafta önce mahallemde bir genç evinde kendimi asarak intihar etmiş benim oğlum da bunu ambulans gelince dışarıdan candan görmüş asılı halde iken bu olaydan 5 gün sonra gece banyo yaptıktan sonra mide bulantısı olmuş ve içinden bir ses birisini öldür gibi birşeyler diyor dedi
  ve mide bulantısın dan sonra ve akşamları bu düşünceler geliyor diyor sizce ne yapmalıyım

  Cevapla
 23. hocam merhaba,

  seneler once universitede bir arkadasim hakkinda dedikodu yapmistim sonrasinda dedikodu yaptigim ortamda bulunan kisiler, hakkinda dedikodu yaptigim kisiye gidip herseyi anlatmislar. Okulda tum cevremi kaybettim, 2 sene boyunca okulda mobinge ugradim. o gun bugundur is hayatinda aile hayatinda cok korkar oldum. Simdi arkadasimiz baska bir arkadasimiz ile uzaktan ortak arkadas bile ciksa gecelerce uyuyamiyorum aklima kotu senaryolar geliyor, esime herkese karsi kendimi kotu hissediyorum. biri birine benim hakkimda kotu birsey der mi diye?Durum nedir? sizce ne yapmaliyim? cok tesekkur ederim

  Cevapla
 24. Selamın aleyküm hocam zinhimi durduramıyorum kötü düşünceler aklıma geliyor yani istemediğim bir düşünceyi düşünmek zorunda kalıyorum ve işin içinden çıkamıyorum içim daralmaya başlıyor kafaya yiycek gibi oluyorum iştahım kesildi yemek yiyemiyorum askerdeyim lütfe. Yardım edin

  Cevapla
 25. Hocam merhabalar kardeşim geçenlerde yanıma geldi abi benim aklıma bir düşünce geliyor ve ben bu düşüncenin saçma bişey oldugunu biliyorum ama hine geliyor beni rahatsız ediyor düşüncenin ne olduğunu sordum ben güzel elbiseler giyince yakışıklı olursam insanlar beni nazar eder ve ben bunalıma girerim düşüncesi ama bu düşüncenin saçma olduğunu biliyorum hine kendime bakıyorum giyiniyorum sadece. Bu düşünceden rahatsız oluyorum diyor hocam

  Cevapla
  • ..bu düşüncenin saçma olduğunu biliyorum yine kendime bakıyorum giyiniyorum sadece…
   bu durumda düşünce onun hayatını etkilemiyorsa ciddi sorun yok demektir..Normal günlük rutinini bozmasın yeter ki..
   Selamlar

   Cevapla
 26. Merhabalar Hocam,
  benim en büyük problemim kötü düşünceler, sürekli kötü şeyler olacak gibi hissediyorum. Örneğin; 2 haftalığına Istanbul’a gideceğim sanki gittiğimde deprem olacakmış, enkaz altında kalıp ölecekmişim gibi hissediyorum ve daha gitmeden zihnimden bu düşünceyi atamıyorum. Sanki kesin %100 olacak öleceğim gibi sürekli ama sürekli kafamda bu düşünce var. Mesela oğlum (6) Istanbul’a be zaman gideceğiz diye bana ısrar ettikçe, tamam demek ki ona da malum oldu, kesin bu ısrarın sonu kötü bişey diyip vazgeçecek oluyorum. Ama şu sıralar gündemim hep deprem deprem deprem…

  Cevapla
  • Merhaba Çiğdem hanım
   Göründüğü kadarıyla Ciddi bir kaygı durumunuz
   söz konusu. Mutlaka Uzman desteği almanıdı öneririm.
   Selamlar

   Cevapla

Yorum yapın